سكوت من ،ندای تو ،حریقِ عاشقانه بود

ساز من و صدای تو حسرت هر ترانه بود

می طربم ،می شكنم ،در آرزوی وصل تو

اندیشه های مبهم ام ،ظهور یک نشانه بود

........................................

پی نوشت :

... یا مجیب من لا مجیب له یا شفیق من لا شفیق له یا رفیق من لا رفیق له یا مغیث من لا مغیث له یا دلیل من لا دلیل له یا انیس من لا انیس له ...

برچسب ها :
عشق ,  خیال ,  امید ,  شعر انتظار ,  عاشقانه ,