هر نگاه حرام شش ماه
شهادت را
به تاخیر می اندازد...
(شهید بیاری)
زخم من
تصویر: برازجان - حرم شهدای گمنام
..............................................
:: پی نوشت :
دوست  دارم   كه   دوست   عیب     مرا
همچـــو   آئینـــــــه   روبرو    گـوید
نه   كه   چون   شانه   با   هزار      زبان
پشت ســـــر رفته  مـو به مو  گوید
نشانی دهلوی
:: عکس نوشت :
راه ما
برچسب ها :
شهادت ,  آرزوی جوان مسلمان ,  زندگی ,  زندگانی مومن ,