از طریق لینک های زیر می تونید تلاوت کل قرآن کریم رو با صدای استاد عبدالباسط  محمد عبدالصمد ،دانلود کنید.تلاوت هر سوره جداگانه در دسترس قرار داده شده و شما می تونید هر سوره ای رو که مایل بودید دانلود کنید.التماس دعا
دانلود سوره الفَاتِحَة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره البَقَرة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره آل عِمران با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النِساء با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المَائِده با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأنعام با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأعراف با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأنفال با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
:: برای دانلود ادامه فایل های صوتی بر روی ادامه مطلب کلیک کنید
دانلود سوره التّوبه با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره یونس با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره هود با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره یوسف با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الرّعد با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره إبراهیم با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الحجر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النّحل با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الإسراء با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الکهف با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره مریم با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره طه با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأنبیاء با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الحجّ با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المؤمنون با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النّور با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الفرقان با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الشّعراء با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النّمل با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره القصص با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره العنکبوت با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الرّوم با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره لُقمان با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره السَّجدة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأحزاب با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره سَبأ با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره فاطِر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره یس با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الصَّافّات با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره ص با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الزُّمَر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره غَافِر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره فُصّلت با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الشّوری با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الزُّخرُف با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الدُّخان با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الجاثیة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأحقاف با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره مُحَمَّد با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الفَتح با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الحُجُرات با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره ق با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الذّاریات با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الطّور با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النَّجم با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره القَمَر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الرَّحمن با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الواقعة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الحَدید با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُجادلة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الحَشر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُمتَحنَة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الصَّف با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الجُمعة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُنافِقون با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره التَّغابُن با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الطّلاق با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره التَّحریم با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُلک با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره القَلم با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الحاقـّة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المَعارج با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره نُوح با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الجنّ با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُـزَّمِّل با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُدَّثر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره القیامَة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الإنسان با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُرسَلات با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النَّبأ با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النّازعات با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره عَبَس با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره التَّـکویر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الإنفِطار با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المُطَفّفین با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الإنشِقاق با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره البُرُوج با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الطّارق با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الأعلی با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الغاشیة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الفَجر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره البَلد با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الشَّمس با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره اللَیل با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الضّحی با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الشَرح با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره التّین با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره العَلق با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره القَدر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره البَیـِّنة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الزَّلزَلة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره العَادیات با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره القَارعة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره التَّـکاثُر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره العَصر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الهُمَزة با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الفیل با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره قُـرَیش با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المَاعُون با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الکوثر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الکافِرون با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النَّصر با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره المَسَد با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الإخلاص با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره الفَلق با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنید
دانلود سوره النَّاس با صدای عبدالباسط  محمد عبدالصمد
برای دانلود کلیک کنیدبرچسب ها :
دانلود ,  دانلود ترتیل قرآن کریم ,  استاد عبدالباسط ,