عاشق که می شوی ،عشق تمام محیط را فرا می گیرد ،همه چیز بر مدار عشق جهت می گیرد و تو دیگر اختیاری بر خود نداری.باید خود را سازگار کنی و حرکت کنی.عاشق بر مدار عشق ،به سمت معشوق حرکت می کند و تمام تعلقات مادی فقط وقتی موثر می شوند که او را به سمت معشوق حرکت دهند.
عاشق واقعی در وسیله نمی ماند و برای او شعر ،زمان و اصوات و هجاها همه ابزارند.او از تمام این ها دل می کند. پرهیز لازمه خودسازی است.دل کندن عاشق دلیل بر بی خیالی و بی احساسی نیست.بلکه اثبات اشتیاق به معشوق است.
عاشق کریم است و کرامت دارد.خصلت کرامت او در تمام مراحل پیمایش مسیر عشق متجلی است.عاشق از در راه ماندگان دستگیری می کند و لازمه ادامه راه همین دستگیری است.
عاشقی اگر به قصد قربت باشد خطا و لغزش و کج روی نمی پذیرد.روزگار زیبا و انسان ساز عاشقی صداقت  لازم دارد و استحکام اراده.
عاشق باید شاکرترین باشد و هر لحظه شکر نعمت بکند.که شکر نعمت سبب توفیق روز افزون است.
جست و جو در پی او از همگان دورم کرد
همه شب رفتم و آهنگ شبان پیرم کرد
تقصیر خودم نیست منم عاشق او
شکر که این عشق مرا واله و مجنونم کرد
..................................
سپرده بلند مدت :
کلیک کنید
............................
عکس نوشت :
چیز هایی که باید برای شکل دهی هویت انسانی کودکانمان به آنها بیاموزیم.
ما در درجه اول باید به شکل دهی روحی فرزندانمان اهتمام بورزیم.اگر توانستیم هویت انسانی این کودک را از آغاز کودکی شکل بدهیم و خلقیاتی را در آنها بوجود بیاوریم ،این برای همیشه به درد خواهد خورد.عوارضی وجود دارد ،معمولا این عوارض اخلاقیات را تحت تاثیر قرار خواهد داد ؛اما اگر شخصیت کودک از کودکی ساخته و شکل گرفت ،تاثیرات عوارض کمتر خواهد بود و عوامل کمک کننده هم در بین راه کمک خواهد کرد.
کلیک کنید
برچسب ها :
عشق ,  عاشقی ,  دل دادگی ,  درد دل ,