کلیک کنید
.........................................
:: پی نوشت:
حاج سعید و سخنانی که همه باید بشنویم.
 
 
:: دل نوشت :
فریاد شرمساری ما سرنهاده بودیم
تندیس خودپرستی در خود شکسته بودیم
هر قدر بنده بودیم ،الله یارمان شد
ما سنگدل نبودیم ،ما دل سپرده بودیم
برچسب ها :
درد و دل ,  انتظار ,