سالهاست جمکرانت عاشقان را میزبانی می کند
می خوانندت که بیایی
چاه ها از نامه پر شد که بیایی
صفحات من پر شد ؛از خلا وجود "مهدی(عج) آمد"
در نبودنت سایه ها در من تکثیر می شوند
و لبخندهای من تصنعی اند
این تندیس پژمرده آری "احساس من" است
ای مهربانترین ،ای عشق
سالهاست خورشید پشت ابر زمین را روشن می کند
تا زمینیان طرحی برای فردا بریزند
تا جهان به مرتبه یک عشق برسد
غروب جمعه ها غمی مبهم دل های عاشق را در می نوردد
تمام زمان ها در انتظار تواند
تو که صاحب الزمانی
بیا...برچسب ها :
دل نوشت ,  عشق ,  انتظار ,