من ویران زلزله مسیر نگاه توام  
به این بهانه دمادم همیشه ماه توام 
تویی تجسم هر حس عاشقانه من 
که درصباح و نمازم درانتظار توام 
برچسب ها :
عشق ,  انتظار ,  درد و دل ,  دل نوشت ,