چون كودكی گم كرده راهم
در همهمه ی این شهر وحشت ها
شهر زوال خوبی ها
به كدامین اشاره ،به كدامین صدا
به كدامین نوازش ،به كدامین "بیا"
روانه شوم؟
می گریم
در کوی تو ره می گشایم
صدایم كن
صدایم كن
:: التماس دعابرچسب ها :
انتظار ,  مهر ,  امید ,  موعود ,  عشق ,  درد و دل ,