آن جا ،ابر می بارید

زخمی نوازش هزاران تیغه

تیغه هایی برخاسته از قلبی آهنین

که کینه از ابر داشت

ای تیغ ها نبارید

رحمی کنید

که ابر هم ،چشم انتظار طلوع آفتاب است

آفتابی عاشقانه

ساعتی بعد از شبانه

طلوعش ساعت بی پایان مهربانی هاست

پایان ویرانی هاست

پایان تنهایی هاست

:: التماس دعا

برچسب ها :
درد و دل ,  آفتاب مهر ,  مهدی موعود ,  امام زمان(عج) ,  التماس دعا ,