گرگ ها دندان تیز می کردند
مدعیان گویا دربانان دروازه های سکوتند
در انتظار دیدنت انگار همه کوفی شده اند..!
نامه می دهند ،نامه می دهند .نامه های دروغ ،نامه های ریا
فصل احیای طعم کمبود هاست
همه شب زده ایم
شاید فتوّتمان نم گرفته است
و باز هم ولی تنهاست
او منتظر توست
بیا
ای طلوع عدالت

برچسب ها :
درد و دل ,  ولی ,  ولایت ,  منتظر ,  مهدی(عج) ,  عشق ,