ما خستگان کویت ،در عین عشق ماندیم

در حسرت نگاهت ،یک جرعه از کلامت

در اقیانوس اسلام ،دنبال آب گشتیم

بی آبرو و مستیم ،بپذیر این ارادت

برچسب ها :
دل نوشته ,  شعر ,  متن ادبی ,  دو بیتی ,