جویبار یعنی حل شدن ،رد شدن تحقق یك معنای شدنی

جویبار یعنی استمرار یك عشق قلبی نه فصلی

جویبار یعنی رهایی از یك سكوت سرد و سنگی

جویبار یعنی پیمودن راه دل در عمق طبیعت رنگی

برچسب ها :
جویبار ,  شعر ,  متن ادبی ,  دعا ,  دو بیتی ,  درد و دل ,