کسی نیامده جز او سر قرار خودش

نشسته غرق تماشای آبشار خودش

چه انتظار عجیبی ست اینکه شب تا صبح

کسی قنوت بگیرد به انتظار خودش

شب جمکران

برچسب ها :
شعر انتظار ,  دو بیتی ,  شعر ,  عشق ,