یك عمر تو زخم‌های ما را بستی
هر روز كشیدی به سر ما دستی
شعبان كه به نیمه می‌رسد آقاجان!
ما تازه به یادمان می‌آید هستی!

هر چند كه خسته‌ایم از این حال نیـا!
شرمنده! اگر ندارد اشكال نیـا!
ما خط تمام نامه‌هامان كوفی است
آقای گلم زبان من لال نیـا!

سرتاسر جان ما پر از تب نشده
چون جام جنون ما لبالب نشده
ما منتظریم ماه كامل بشود
دور قمری چهارده شب نشده

هر چند كه بیمار تو هستیم همه
دیوانه‌ی دیدار تو هستیم همه
بین خودمان بماند آقا عمری است
انگار طلب‌كار تو هستیم

برچسب ها :
منتظر ,