ای شهید ای آنکه بر کرانه ازلی و ابدی وجود برنشسته ای،دستی برآر و ما قبرستان نشینان عادات صخیف را نیز از این منجلاب بیرون بکش.ای شقایق های آتش گرفته،دل خونین ما شقایقی است که داغ شهادت شما را بر خود دارد.آیا آن روز نیز خواهد رسید که بلبلی دیگر در وصف ما سرود شهادت بسراید؟

شقایق های آتش گرفته

 

برچسب ها :
شهید آوینی ,