روایات زیادی مسالمت امیز بودن رفتار امام مهدی(عج) با اهل کتاب گواهی می دهد، امام علی(ع) فرمود:سپس مهدی و همراهانش حرکت می کنند در هیچ شهری جز امن و دادن امان و بشارت اتفاقی رخ نمی دهد؛رفتار بدور از خشونت حضرت و یارانش می تواند مؤید این باشد که غیرمسلمان انگیزه مقاومت نداشته باشد و در مقابل امام بدون جنگ و خونریزی تسلیم شود.