درروایات فراوانی به این نکته اشاره شده است که امام مهدی(عج) با ایجاد رعب از سوی خداوند یاری می شود.(منصور به بالرعب)امام باقر می فرماید: رعب به فاصله یک ماه پیشاپیش او و به فاصله یک ماه پشت سر او حرکت می نماید و خداوند او را پنج هزار فرشته نشان دار کمک می نماید.اثر آشکار این رعب و هراس تضعیف روحیه مخالفان امام مهدی(عج) و به حداقل رساندن مقاومت آنها و در نتیجه، کم شدن، درگیری و تلفات خواهد بود.