بی گمان حضرت پیش از لشکرکشی و آغاز جهاد همه را به اسلام ناب و اهداف خود که همانا گسترش توحید، معنویت، عدالت و اسلام ناب است دعوت کرده و پیام خویش را به گوش جهانیان می رساند. این پیام آسمانی در دل انسان های خسته و مأیوس نور امیدی می تاباند و آنها را که تشنه معنویت و خسته از ظلم و ستم هستند به جنبش و تحرک وا می دارد و در درون کشورهای دنیا گروهها و جماعتهای زیادی خود به خود شکل گرفته و خود را برای کمک به امام که در حال حرکت به سوی آنهاست، آماده می کند.

به هر حال با شکل گرفتن این گروهها و جماعتها، حکومت ها هر چند که مصمم به مقاومت و جنگ با امام باشند، ناگزیر از نرمش و اقدام مسالمت آمیز خواهند بود.با وجود چنین نرمشی از سوی دولت ها، به یقین، جنگ و کشتار به پایین ترین سطح ممکن خواهد رسید.