یکی دیگر از عواملی که باعث گرایش غیر مسلملنلن به اسلام و پیروی آنان از امام مهدی(عج) می شود، شخصیت فوق العاده و استثنایی امام مهدی (عج) است.کدام انسان سلیم النفس است که در رویارویی با آن بزرگ مرد آسمانی که منبأ زیبایی، خوبی، پاکی، صداقت، محبت، رأفت و ... است،دل از کف ندهد و شیفته اش نشود؟قطعاً چنین شخصیتی دلهای مردمان را تسخیر و مجذوب خویش خواهد نمود.

و اما مواردی که استفاده حداقلی از حربه قتل، جنگ و خشونت با غیر مسلمانان بعد از ظهور دلالت دارند، در مطالب بعدی مشاهده نمایید.