اعتقاد به ظهور منجی در همه ادیان و مذاهب متجلّی است که در برخی از آن ها به قیام قائم آل محمد(ص) معتقدند و تنها اختلافشان در نام آن حضرت است.مسلمانان او را«مهدی موعود(ع)» و پیروان ادیان دیگر، ملت ها و توده های محروم، وی را «مصلح جهانی» یا «مصلح غیبی» یا «رهاننده بزرگ» یا «نجات بخش آسمانی» و یا «منجی اعظم» می نامند.ولی درباره اوصاف کلی، برنامه های اسلامی، تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت و آزادی و ظهور او در آخر الزمان اتفاق نظر دارند.

امروز بسیاری از اندیشمندان و فلاسفه مشهور جهان نیز عقیده دارند که با پیشرفت سریع تکنولوژی، زندگی ماشینی، رقابت ناسالم نظامی، بازی های خطرناک سیاسی و احساس یأس و ناامیدی در بین جوامع بشری برای رهایی از اوضاع نابسامان کنونی، تشکیل حکومت واحد جهانی بر اساس عدالت آزادی لازم و ضروری است.

سیری کوتاه در افکار و عقاید ملل مختلف جهان مانند:مصر باستان،هند،چین،ایران و یونان و نگرش به افسانه های دیگر اقوام مختلف بشری، این حقیقت را به خوبی روشن و مسلم می سازد که همه اقوام مختلف جهان با آن همه اختلاف آرا، عقاید و اندیشه های متضادی که با یکدیگر دارند، در انتظار مصلح موعود جهانی، به سر می برند که برای فهرست مختصری از بازتاب این عقیده را میان اقوام و ملل مختلف جهان درمطلب بعدی از نظرتان می گذرد.